Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đà Nẵng

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đà Nẵng

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto Đà Nẵng từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-03-2023
2 lần
3 lần
6 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
0 lần
25-03-2023
1 lần
2 lần
9 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
22-03-2023
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
18-03-2023
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
10 lần
2 lần
2 lần
15-03-2023
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
11-03-2023
6 lần
3 lần
12 lần
6 lần
9 lần
6 lần
9 lần
3 lần
0 lần
0 lần
08-03-2023
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
04-03-2023
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
01-03-2023
3 lần
2 lần
0 lần
6 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
Tổng 16
19
37
22
18
21
21
25
14
11

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-03-2023
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
25-03-2023
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
0 lần
6 lần
0 lần
22-03-2023
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
18-03-2023
0 lần
6 lần
5 lần
0 lần
0 lần
0 lần
0 lần
4 lần
7 lần
2 lần
15-03-2023
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
11-03-2023
0 lần
0 lần
3 lần
6 lần
6 lần
6 lần
12 lần
9 lần
9 lần
3 lần
08-03-2023
3 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
04-03-2023
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
7 lần
0 lần
1 lần
01-03-2023
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
0 lần
Tổng 15
20
16
17
17
17
26
33
27
16

Thống kê tổng loto Đà Nẵng từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-03-2023
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
25-03-2023
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
22-03-2023
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
18-03-2023
6 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
15-03-2023
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
11-03-2023
6 lần
9 lần
0 lần
9 lần
0 lần
9 lần
0 lần
3 lần
6 lần
12 lần
08-03-2023
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
04-03-2023
0 lần
1 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
01-03-2023
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
Tổng 25
24
16
25
16
24
13
18
15
28